Logo

Iepirkuma „Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām” Nr. LBS 2019/1

Iepirkuma „Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām” Nr. LBS 2019/1

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

NOLIKUMS

1.      Vispārīga informācija

 

1.1.            Identifikācijas numurs: LBS 2019/1

1.2.            Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Basketbola savienība”, reģ.Nr.40008025619.

Adrese: Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084.

1.3.      Kontaktpersona:

1.3.1. Specifikācijas jautājumos: Uldis Valters, tālr. +371 29444037, e-pasts: uldis@ekskursija.lv; Zane Jurjāne, tālr. +371 26198966. e-pasts: zane.jurjane@lbs.lv

1.3.2. Piedāvājuma noformēšanas jautājumos: Liene Blūma, tālr. +371 29403998, e-pasts: liene.bluma@lbs.lv

1.4.   Iepirkuma procedūras nolikums: Ar nolikumu (turpmāk tekstā arī nolikums) var iepazīties un to lejupielādēt interneta mājas lapā www.basket.lv/lbs/iepirkumi vai biedrības „Latvijas Basketbola savienība” birojā Rīgā, Ieriķu ielā 3, biroju ēkā C2, ieeja O4, 6. stāvā, 602. kab. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, tālrunis 67292087, e-pasts:lbs@lbs.lv. Lejupielādējot nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām nolikumā, kā arī Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto pakalpojumu sniedzēju jautājumiem, kas tiks publicētas  interneta mājas lapā www.basket.lv/lbs/iepirkumi pie nolikuma.

 

2.      Iepirkuma priekšmeta raksturojums 

2.1.            Iepirkuma priekšmets un tā apjoms: transporta pakalpojumi pasažieru pārvadājumiem 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) par līguma kopējo summu līdz 33 000 EUR bez PVN.

2.2.            Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā izmaksas un kvalitātes kritērijus.

2.3.            Pakalpojuma sniegšanas laiks un vieta: 2019. gada FIBA Eiropas čempionāts basketbolā sievietēm (turpmāk - Čempionāts), kurštiks organizēts Rīgā, laika posmā no 2019. gada no 23. jūnija līdz 2. jūlijam.

2.4.            Iepirkuma nomenklatūras kods: 60100000-9, NUTS kods: LV006.

2.5.            Iepirkumam ir 2 iepirkuma daļas atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam sadalījumam un prasībām:

2.5.1.      Iepirkuma daļa Nr. 1: transportlīdzeklis ar 44 sēdvietām: 25. jūnijs līdz 2. jūlijs – 8 autobusi;

2.5.2.      Iepirkuma daļa Nr. 2: transportlīdzeklis ar 16 sēdvietām: 23. jūnijs līdz 2. jūlijs – 2 autobusi.

2.6.      Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu daļu vai vairākām daļām. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā jābūt piedāvātai visai daļai, t.i., jābūt piedāvātiem visiemattiecīgajā daļā paredzētajiem pakalpojumiem. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.7. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka FIBA (Starptautiskā Basketbola federācija) standarti sacensību organizēšanai.

2.8.            Līguma nosacījumi:

2.8.1.   Ar konkursa rezultātā izvēlēto pretendentu biedrība „Latvijas Basketbola savienība” slēdz līgumu par iepirkuma priekšmetu atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.6. Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepirkuma apjomu (pasažieru transportēšanas pakalpojumu), iepriekš par to rakstveidā brīdinot uzvarējušo pretendentu un noslēgt iepirkuma līgumu par samazinātu apjomu, ievērojot uzvarējušā pretendenta finanšu piedāvājumu par transportlīdzekļa dienas nomas cenu bez PVN.

2.8.2.   Finanšu piedāvājuma (3.pielikums) minētajās cenās ir ietvertas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā Pakalpojuma izpildē izmantojamā autotransporta degvielas un par autotransporta nogādāšanu uz/no Pakalpojuma sniegšanas vietai izmaksas, samaksa darbiniekiem, transportlīdzekļu mazgāšanu un salonu tīrīšanu, un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei, kā arī uz Pakalpojuma izpildi attiecināmie nodokļi, nodevas. Pasūtītājs pakalpojuma sniegšanas laikā atsevišķineapmaksā transporta līdzekļu vadītājam viesnīcu, autostāvvietu un ēdināšanu, izdevumus par mobilo telefonu sakariem, piemērotos sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

2.8.3.   Līguma apmaksa plānota divās daļās: 40% apmērā 20 (divdesmit) darbadienu laikā pirms pakalpojuma uzsākšanas; 60% apmērā 20 (divdesmit) darbadienu laikā pēc pakalpojuma atskaites (pavadzīmes) un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas.

2.8.4. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs pretendentam 100 (simts) dienas pēc Nolikuma 3.2.punktā norādītās piedāvājuma iesniegšanas dienas.

2.9.Pasūtītājam ir tiesības aplīmēt transportlīdzekli ar Čempionāta logo (par uzlīmju izgatavošanu, aplīmēšanu un uzlīmju noņemšanu Pretendents finanšu piedāvājumā nenosaka papildu samaksu). Laika posmā no 2019. gada 17. jūnija līdz 25. jūnijam Pretendents nodrošina piekļuvi transportlīdzekļiem un telpu, kas ir piemērota transportlīdzekļu aplīmēšanai. Saskaņojot individuāli ar Pasūtītāja pilnvaroto personu specifikācijas jautājumos Uldi Valteru, tālr. 29444037 vai Zani Jurjāni, tālr. 26198966. Pasūtītājs vienojas par laiku, lai veiktu uzlīmju uzlīmēšanu transportlīdzekļiem un noņemšanu.

3.      Piedāvājuma iesniegšanas un noformēšanas kārtība

3.8.            Piedāvājumu var iesniegt juridiska persona, kuras rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu transporta pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šī nolikuma prasībām.

3.9.            Piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā slēgtā aploksnē biedrībai „Latvijas Basketbola savienība” personīgi vai pa pastu, nodrošinot piedāvājuma saņemšanu biedrības birojā Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084 līdz 2019. gada 9. aprīlim, plkst.14:00. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

3.10.        Kontaktpersona reģistrē visus piedāvājumu iesniedzējus. Iesniedzot piedāvājumu, pretendenta pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu, pretendenta nosaukumu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru.

3.11.        Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādai informācijai:

-       Iepirkumam „Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām”;

-       iepirkuma identifikācijas Nr. LBS 2019/1;

-       Rīgā, Ieriķu iela 3, biroju ēkā C2, 6.stāvā, 602.kab.;

-       Pretendenta nosaukums, tā adrese, e-pasta adrese, tālruņa, norāde: „Piedāvājumu neatvērt līdz 2019. gada 9. aprīlim plkst. 14:00”.

3.12.        Piedāvājums jāiesniedz rakstveidā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām dokumentu noformēšanai, latviešu valodā, lapām jābūt cauršūtām ar diegu/auklu un sanumurētām. Piedāvājumu noformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu.

3.13.        Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu noformēšanai.

3.14.        Pretendents iesniedz pretendenta pārstāvja parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, kura pārstāv pretendentu uz pilnvarojuma pamata, jābūt pievienotai pilnvarai pārstāvēt pretendentu.

3.15.        Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumentu kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.16.        Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2019. gada 9. aprīlī, plkst.14:01, biedrības „Latvijas Basketbola savienība” biroja telpās.

3.17.        Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas vai to pārstāvji.

4.      Pretendentu kvalifikācijas prasības, iesniedzamie dokumenti, pārbaude un izslēgšana

4.1.            Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības izpildīt pasūtījumu un slēgt iepirkuma līgumu.

4.2.            Kvalifikācijas prasības:

4.2.1.      Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

4.2.2.      Pretendentam ir Autotransporta direkcijas izsniegta speciāla atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā.

4.2.3.      Pretendentam par katru transportlīdzekli ir Autotransporta direkcijas izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā.

4.2.4.      Pretendenta rīcībā ir nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums (transportlīdzekļi), kas nepieciešams 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm nodrošināšanai. 

4.3.             Konkursa pieteikums un kvalifikācijas dokumenti:

Lai apliecinātu savu piedalīšanos iepirkuma procedūrā, Pretendentam jāiesniedz:

4.3.1.      Pretendenta pasažieru komercpārvadājumu veikšanai licences apliecināta kopija, kas apliecina licencēšanu likumā noteiktā kārtībā. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, licences apliecinātu kopiju iesniedz katrs iesaistītais apakšuzņēmējs.

4.3.2.      Autotransporta direkcijas izsniegto licenču kartīšu kopijas par katru transportlīdzekli (autobusiem un mikroautobusiem (līdz vismaz 16 sēdvietām)).

4.3.3.      Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, minēto apliecinājumu ar informāciju iesniedz katrs iesaistītais apakšuzņēmējs (atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4).

4.3.4.      Pretendenta apliecinājums, ka pretendentam ir pietiekošs materiāltehniskais nodrošinājums (transporta līdzekļi), kas nepieciešams Čempionāta nodrošināšanai, tai skaitā, pievienojot visu transporta līdzekļu tehnisko pasu kopijas un fotoattēlus, kā arī attiecīgo transporta līdzekļu vadītāju (to, kuri tiks piesaistīti) Vadītāju apliecību apliecinātas kopijas (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām). Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, apliecinājumu, transporta līdzekļu tehnisko pasu kopijas un fotoattēlus iesniedz katrs iesaistītais apakšuzņēmējs.

4.3.5.      Pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums (atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.2).

4.3.6.      Pretendenta parakstīts pieteikums – finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.3).

4.4.            Apakšuzņēmēju piesaiste un iesniedzamie dokumenti:

Pretendents līguma izpildē var piesaistīt apakšuzņēmējus, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei.

4.4.1.      apakšuzņēmējiem izpildei nododamo līgumu daļu un to apjoma (%) apraksts (pielikuma Nr.5 formā);

4.4.2.      spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti ar Pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls, kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai).

4.5.            Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās pirmās lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”, kopijas pareizībai jābūt apliecinātai ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem „KOPIJA PAREIZA”, kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot organizācijas nosaukumu), pašrocīgam personiskajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam, apliecinājuma datumam, zīmoga nospiedumam. Dokumenta kopijas pareizību ar savu parakstu apliecina organizācijas vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona.

4.6.            Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās.

4.7.            Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

4.7.1.      Iepirkuma komisija veic pretendentu kvalifikācijas pārbaudi.

4.7.2.      Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:

4.7.2.1.     kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma 4.2.punkta prasībām vai to saturs neatbilst nolikuma 4.3.punkta prasībām;

4.7.2.2.     pretendents nav iesniedzis pieprasīto informāciju, nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā, vai sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

4.7.2.3.     pretendents neatbilst nolikuma 4.2.punkta noteikumu prasībām.

4.7.3.      Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu. Ja sniegtā informācija ir nepatiesa, pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās piedāvājumu vērtēšanas.

5.      Prasības Tehniskajam piedāvājumam 

5.1.            Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

5.2.            Tehniskajā piedāvājumā jābūt iekļautam transporta līdzekļu aprakstam un informācijai saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

5.3.            Tehniskajam piedāvājumam ir jābūt Pretendenta parakstītam.

5.4.            Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus neatkarīga atzinuma sniegšanai par tehniskajā piedāvājumā norādīto informāciju.

6.      Prasības Finanšu piedāvājumam 

6.1.            Finanšu piedāvājuma cenu norāda euro. Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Finanšu piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.3.

6.2.            Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta parakstītam.

6.3.            Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu izpildi saistītās izmaksas, atsevišķi izdalot PVN.

6.4.            Finanšu piedāvājuma minētajās cenās ir ietvertas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā Pakalpojuma izpildē izmantojamā autotransporta degvielas un par autotransporta nogādāšanu uz/no Pakalpojuma sniegšanas vietai izmaksas, samaksa darbiniekiem, transportlīdzekļu mazgāšanu un salonu tīrīšanu, un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei, kā arī uz Pakalpojuma izpildi attiecināmie nodokļi, nodevas. Pasūtītājs pakalpojuma sniegšanas laikā atsevišķi neapmaksā transporta līdzekļu vadītājam viesnīcu, autostāvvietu un ēdināšanu, izdevumus par mobilo telefonu sakariem piemērotos sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

7.         Piedāvājumu izskatīšanas, novērtēšanas kārtība un termiņi 

7.1.            Pretendentu piedāvājumu novērtēšana notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un šī Nolikuma prasībām.

7.2.            Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiek šā Nolikuma 3.9.punktā noteiktajā laikā un vietā.

7.3.            Pretendentu piedāvājumu vērtēšana notiek sekojošos posmos:

7.3.1.      1. posms: Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām. To pretendentu piedāvājumi, kurus iepirkuma komisijas vairākums atzīst par neatbilstošiem šajā vērtēšanas posmā, tiek izslēgti no vērtēšanas nākamajā vērtēšanas posmā;

7.3.2.      2. posms: Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. To pretendentu piedāvājumi, kurus iepirkuma komisijas vairākums atzīst par neatbilstošiem šajā vērtēšanas posmā, tiek izslēgti no vērtēšanas nākamajā vērtēšanas posmā;

7.3.3.      3. posms: Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām. To pretendentu piedāvājumi, kurus iepirkuma komisijas vairākums atzīst par neatbilstošiem šajā vērtēšanas posmā, tiek izslēgti no vērtēšanas nākamajā vērtēšanas posmā;

7.3.4.      4. posms: Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz finanšu piedāvājumu, kā arī vai iesniegtajā finanšu piedāvājumā iekļautas visas prasītās izmaksas un vai iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja Iepirkuma komisija konstatē aritmētiskas kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus. To pretendentu piedāvājumi, kurus iepirkuma komisijas vairākums atzīst par neatbilstošiem šajā vērtēšanas posmā, tiek izslēgti no vērtēšanas nākamajā vērtēšanas posmā.

7.3.5.      5. posms: Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

7.4.            Ja piedāvājuma vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka Pretendents piedāvā sniegt pakalpojumu par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā pārējie Pretendenti, tā pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts. Šajā gadījumā komisija pieprasa, lai Pretendents iesniedz pamatojumu izmaksām un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo, tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. Ja Pretendents šādu pamatojumu nevar sniegt, tā piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu un Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā.

8.      Informācijas pārbaude, pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu un līgumu slēgšana 

8.1.  Informācijas pārbaude: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu, lai izvērtētu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, veic informācijas pārbaudi attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

8.1.1. Iepirkuma komisija:

8.1.1.1.     par 42.panta pirmās daļas 1., 6. un 7. punktā un otrās daļas 2. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra);

8.1.1.2.     par 42. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām;

8.1.1.3.     par 42. panta pirmās daļas 1. punktā minēto personu (personu, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par šā panta pirmās daļas 3. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra.

8.1.1.4.     informāciju par pretendenta maksātnespējas un likvidācijas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu iepirkuma komisija pārbauda EIS elektroniskā datubāzē;

8.1.1.5.     informāciju par pretendenta Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, iepirkuma komisija iegūst Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē un no Latvijas pašvaldībām.

8.2.  Gadījumā, ja Pretendentam (tajā skaitā jebkuram no apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās publiska pakalpojumu līguma vērtības, vai personālsabiedrības biedriem, vai uzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iepirkuma komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt attiecīgās personas vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkuma komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

8.3.  Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana un Līguma slēgšana:

8.3.1. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

8.3.2. Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

8.3.3. Iepirkuma līgumu starp pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju slēdz saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Iepirkuma līgumu sagatavo iepirkuma procedūras rīkotājs, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma procedūras nolikumam pievienoto līguma projektu (pielikums Nr.6) un iepirkuma procedūras uzvarētāja piedāvājumu. Iepirkuma līgums tiks slēgts par visu Pakalpojumu apjomu. Pasūtītājs patur tiesības samazināt pakalpojuma apjomu, iepriekš par to rakstveidā brīdinot uzvarētāju un noslēgt iepirkuma līgumu par samazinātu apjomu, ievērojot uzvarējušā pretendenta finanšu piedāvājumu par transportlīdzekļa nomas dienas cenu (bez PVN).

8.3.4. Iepirkumu procedūras uzvarētājam līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

9.  Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

9.1.   Komisijas tiesības:

9.1.1.      rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus. Šādi pieprasījumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas nepieciešami piedāvājuma salīdzināšanā un izvērtēšanā, un nedod pretendentam tiesības izvirzīt prasības jebkādā veidā izmainīt savu piedāvājumu;

9.1.2.      pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

9.1.3.      ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesumu vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesumu un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

9.1.4.      pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

9.1.5.      piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā pretendentu pārstāvju klātbūtnē caurauklot pretendenta iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģināla paketi, ja tā iesniegta necaurauklota. Šajā gadījumā komisija neatbild par iesniegto dokumentu komplektāciju;

9.1.6.      pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvātās Pakalpojuma cenas veidošanās mehānismu;

9.1.7.      noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja tas nav iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām un/vai tā saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā;

9.1.8.      noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents maina vai papildina piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā;

9.1.9.      veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

9.2.  Komisijas pienākumi:

9.2.1.      izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kuri iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

9.2.2.      pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem;

9.2.3.      veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu

10.      Pretendenta tiesības un pienākumi 

10.1. Pretendenta tiesības:

10.1.1.  laikus pieprasīt komisijai papildu informāciju par nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu;

10.1.2.  iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu;

10.1.3.  veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

10.2. Pretendenta pienākumi:

10.2.1.  rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem un lūgumiem;

10.2.2.  piedāvājumā sniegt patiesu informāciju;

10.2.3.  pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par piedāvātā Pakalpojuma cenas veidošanās mehānismu;

10.2.4.  katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus  nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei;

10.2.5.  veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

11. Citi noteikumi 

11.1.   Citas saistības attiecībā uz iepirkuma procedūras norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

11.2.   Iepirkuma procedūras nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 23 (divdesmit trīs) lapām, kas sastāv no nolikuma teksta uz 8 (astoņām) lapām un 6 (sešiem) pielikumiem uz 15 (piecpadsmit) lapām, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

 1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 4 (četrām) lapām;
 2. pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 2 (divām) lapām;
 3. pielikums – Pieteikums – finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām;
 4. pielikums – Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lapas;
 5. pielikums - Līguma projekts uz 5 (piecām) lapām.

 

 

 Komisijas vadītāja:                                                                              L.Blūma

 

Komisijas locekļi:                                                                                E.Bērziņš

 

                                                                                                            Z.Jurjāne

 

 

 

1. Pielikums

Iepirkuma „Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām”

Nr. LBS 2019/1 nolikumam

 

 

Tehniskā specifikācija

 

Prasības pakalpojumam:

Pretendents ir atbildīgs par vietējā transporta nodrošināšanu komandu delegācijām un citiem pasākuma dalībniekiem no 2019. gada 23. jūnija līdz 2. jūlijam. Tehniskajā specifikācijā norādītie dati attiecībā uz transporta līdzekļu kustības grafiku ir provizoriski, lai noteiktu piedāvājuma kopējo cenu. Pasūtītājs grafiku var mainīt.

 

I daļa

1.                  Pakalpojuma uzdevumi

Veicamais darba apjoms autobusiem ar vismaz 44 pasažieru sēdvietām

Nr.

Pakalpojuma sniegšanas laiks

Maršruts

Nepieciešamais autobusu skaits

 1.  

2019. gada 25. jūnijs

Komandu nogādāšana no Rīgas lidostas uz viesnīcām/treniņu zālēm Rīgā, pārvadāšana pa Rīgu

8

 1.  

2019. gada 26. jūnijs līdz 1. jūlijs

Komandu un dalībnieku pārvadāšana pa Rīgu (viesnīca Rīgā à Arēna Rīga à viesnīca Rīgā – divas reizes dienā)

8

 1.  

2019. gada 2. jūlijs

Komandu nogādāšana no viesnīcas uz Rīgas lidostu (iespējami vairāki braucieni katram autobusam)

4-8

 

Sniedzot pakalpojumu, Pretendentam jānodrošina pasažieru pārvadāšana uz sporta treniņu vietām, sacensību norises vietu, ēdināšanas un nakšņošanas vietām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Pasūtītāja pārstāvja sniegtajiem norādījumiem.

 

2. Prasības autobusam
Nr. Autobuss Autobusa prasību apraksts Pretendenta piedāvājums iever norādes uz:
1. Tūristu klases autobuss, atbilstošs CSDD un ES normām

- WC (tualete);

- mīksti, regulējami sēdekļi;

- kondicionieris, klimata kontrole;

- autobuss ar vismaz 44 pasažieru sēdvietām;

- Kravas nodalījuma kubatūra ne mazāka par 3 m3

- autobusa marka;

- valsts reģistrācijas numurs;

- transporta līdzekļa pirmā reģistrācija ne ātrāk kā 2009. gads;

- autobusa aprīkojums;

- pasažieru sēdvietu skaits;

- transporta līdzekļa tehniskās pases apliecināta kopija;

- autotransporta direkcijas izsniegto licenču kartīšu apliecinātas kopijas par katru transporta līdzekli;

- autobusa fotogrāfijas (vismaz viena kvalitatīva ar ārējo kopskatu un vismaz viena kvalitatīva ar autobusa salonu);

- transporta līdzekļa vadītāja/u (to, kas tiks piesaistīts/i) apliecību apliecinātas kopijas.

 


II daļa
 

 

1.      Pakalpojuma uzdevumi

Veicamais darba apjoms mikroautobusiem ar vismaz 16 pasažieru sēdvietām

Nr.

Pakalpojuma sniegšanas laiks

Maršruts

Nepieciešamais autobusu skaits

 1.  

2019. gada 23.-26. jūnijs

Amatpersonu nogādāšana no Rīgas lidostas uz viesnīcām/treniņu zālēm Rīgā, pārvadāšana pa Rīgu

2

 1.  

2019. gada 27. jūnijs līdz 1. jūlijs

Amatpersonu pārvadāšana pa Rīgu (viesnīca Rīgā à Arēna Rīga à viesnīca Rīgā – apmēram 8 reizes dienā)

2

 1.  

2019. gada 2. jūlijs

Amatpersonu nogādāšana no viesnīcas uz Rīgas lidostu

2

 

Sniedzot pakalpojumu, Pretendentam jānodrošina pasažieru pārvadāšana uz sporta treniņu vietām, sacensību norises vietu, ēdināšanas un nakšņošanas vietām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Pasūtītāja pārstāvja sniegtajiem norādījumiem.

 

2. Prasības mikroautobusam

Nr. Autobuss Autobusa prasību apraksts Pretendenta piedāvājums iever norādes uz:
1. Mikroautobuss, atbilstošs CSDD un ES normām

- Kondicionieris, klimata kontrole;

- mīksti, regulējami sēdekļi;

- autobuss ar vismaz 16 pasažieru sēdvietām;

- Mikroautobusa marka;

- valsts reģistrācijas numurs;

- transporta līdzekļa pirmā reģistrācija ne ātrāk kā 2014. gads;

- autobusa aprīkojums;

- pasažieru sēdvietu skaits;

- transporta līdzekļa tehniskās pases apliecināta kopija;

- autotransporta direkcijas izsniegto licenču kartīšu apliecinātas kopijas par katru transporta līdzekli;

- mikroautobusa fotogrāfijas (vismaz viena kvalitatīva ar ārējo kopskatu un vismaz viena kvalitatīva ar mikroautobusa salonu);

- transporta līdzekļa vadītāja/u (to, kas tiks piesaistīts/i) apliecību apliecinātas kopijas.

  

Pamatprasības I. un II.daļai:

-                    Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ar to apstiprina, ka tam ir zināmas tā piedāvāto transporta līdzekļu ekspluatācijas ietekme uz enerģētiku un vidi un šai nolūkā tas ir izvērtējis vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu un atzīst, ka tā piedāvātie transporta līdzekļi nepārsniedz valstī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības (Publisko Iepirkumu likuma 46. prim pants).

-                    Pretendentam ir jānodrošina pietiekams skaits autobusu (no 44 pasažieru sēdvietām) ar vadītāju (atbilstoši grafikam un Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem), mikroautobusu (no 16 pasažieru sēdvietām) ar vadītāju (atbilstoši grafikam un Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem). Ja Pasūtītājs vienojoties ar Pretendentu, veic tehniskas izmaiņas grafikā, Pretendents pakalpojuma izpildei piedāvā papildus transporta līdzekļus (ja tas ir nepieciešams) saskaņā ar Pretendenta Finanšu piedāvājumā noteikto attiecīgā transporta līdzekļa dienas nomas maksu.

-                    Transporta līdzeklim ir jānodrošina komandu nokļūšanai no viesnīcas uz sporta treniņu norises vietu, sacensību norises vietu, ēdināšanas un nakšņošanas vietu. Pakalpojuma izpilde notiks saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto grafiku un Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem. Pretendentam ir jānodrošina savlaicīga pasažieru nokļūšana galapunktā, par braukšanas laikiem iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, sastādot atbilstošu transporta kustības grafiku un iesniedzot sarakstu ar mobilo telefonu numuriem, kuri piesaistīti attiecīgajam transporta līdzeklim, saziņai ar Pasūtītāju 24 h diennakts režīmā.

-                    Ja ceļā autotransportam ir gadījušās tehniska rakstura problēmas, pretendentam ir jāatrisina transporta līdzekļa tehniskās problēmas un pašam nekavējoties (ne ilgāk kā 1 h laikā) ir jānodrošina līdzvērtīgām prasībām atbilstošs transports vai jānomaina vadītājs, kas nogādā pasažierus vajadzīgajā galapunktā.

 

Prasības transportlīdzekļiem:

-                    transporta līdzekļiem jābūt labā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, bez reklāmas uzlīmēm uz transportlīdzekļa virsbūves, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par tiesībām piedalīties ceļu satiksmē (veikta pilna CSDD tehniskā apskate);

-                    transporta līdzekļiem (autobusiem) ar transporta līdzekļa pirmo reģistrāciju – ne agrāk kā 2009. gads, ir jābūt komfortabliem, aprīkotiem ar kvalitatīviem gaisa kondicionieriem un atbilstošiem prasītajam pasažieru skaitam (no 44 pasažieru sēdvietām), ietilpīgiem (ar bagāžas nodaļu, lai sportisti var pārvadāt liela izmēra somas);

-                    transporta līdzekļiem (mikroautobusiem) ar transporta līdzekļa izlaiduma gadu – ne agrāk kā 2014. gads, ir jābūt tehniskā kārtībā, komfortabliem, aprīkotiem ar kvalitatīvu gaisa kondicionieri un atbilstošiem prasītajam pasažieru skaitam (no 16 pasažieru sēdvietām);

-                    transporta līdzekļiem jābūt koptiem un tīriem, no ārpuses nomazgātiem.

 

Prasības attiecībā uz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un pieredzi attiecīgu pakalpojumu sniegšanā:

 

-                    Pretendentam ir jānodrošina tādu darbinieku – transporta līdzekļu vadītāju piesaistīšanu, kuriem ir pieredze transporta pakalpojumu sniegšanā - pasažieru pārvadāšanā un kuriem D kategorijas transporta līdzekļa vadītāja apliecība iegūta vismaz pirms 2 gadiem (pretendents iesniedz attiecīgo transporta līdzekļu vadītāju (to, kuri tiks piesaistīti) Vadītāju apliecību apliecinātas kopijas);

-                    Pretendents nodrošina tādu darbinieku piesaistīšanu, kuriem ir pieredze transporta pakalpojumu sniegšanā, ar darba pieredzi vismaz 3 gadi pasažieru pārvadāšanā;

-                    Transporta līdzekļa vadītājiem ir brīvi jāpārvalda latviešu valoda un labi jāpārzina maršruts un attiecīgā pilsēta (spēja orientēties pilsētā);

-                    Transporta līdzekļa vadītājiem ir jābūt vienota stila darba apģērbam (vienkrāsains gaišs uzvalka krekls, kaklasaite, tumšas uzvalka bikses). 

Prasības attiecībā uz pakalpojuma sniegšanas laika grafiku:

-                    Pretendentam ir jāspēj nodrošināt pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Pretendenta Tehnisko piedāvājumu, kā arī pēc iepriekš saskaņota datuma, maršruta, laika un sēdvietu skaita daudzuma jebkurā diennakts periodā, ieskaitot brīvdienas, kā arī jāspēj nodrošināt pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus ārpus saskaņota maršruta, datuma un laika, gadījumā, ja, piemēram un ne tikai - neplānoti mainās ārvalstu komandu spēlētāju un tiesnešu ielidošanas un izlidošanas laiki lidostā Rīga, saskaņojot izmaiņas ar Pasūtītāja pārstāvi.

 

Citas prasības:

-                    Pasūtītājs atsevišķi neapmaksā autotransporta degvielas un par autotransporta nogādāšanu uz/no Pakalpojuma sniegšanas vietai izmaksas, samaksu darbiniekiem, izmaksas par transportlīdzekļu mazgāšanu un salonu tīrīšanu, un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei, kā arī uz Pakalpojuma izpildi attiecināmie nodokļi, nodevas. Pasūtītājs pakalpojuma sniegšanas laikā atsevišķi neapmaksā transporta līdzekļu vadītājam viesnīcu, autostāvvietu un ēdināšanu, izdevumus par mobilo telefonu sakariem, piemērotos sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Pretendents ir atbildīgs par transporta līdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika režīma ievērošanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

-                    Pasūtītājam ir tiesības aplīmēt transportlīdzekli ar Čempionāta logo (par uzlīmju izgatavošanu, aplīmēšanu un uzlīmju noņemšanu Pretendents finanšu piedāvājumā nenosaka papildu samaksu). Laika posmā no 2019. gada 17.-25. jūnijam Pretendents nodrošina piekļuvi transportlīdzekļiem un telpu, kas ir piemērota transportlīdzekļu aplīmēšanai. Saskaņojot individuāli ar Pasūtītāja pilnvaroto personu specifikācijas jautājumos Uldi Valteru, tālr. 29444037, Pasūtītājs vienojas par laiku, lai veiktu transportlīdzekļu uzlīmju uzlīmēšanu un noņemšanu.

 

 


 

2.Pielikums

Iepirkuma „Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām”

Nr. LBS 2019/1

 

Tehniskais piedāvājums

I daļa

 
Nr. Autobuss Autobusa prasību apraksts Pretendenta piedāvājums iever norādes uz:
1. Tūristu klases autobuss, atbilstošs CSDD un ES normām

- WC (tualete);

- mīksti, regulējami sēdekļi;

- kondicionieris, klimata kontrole;

- autobuss ar vismaz 44 pasažieru sēdvietām;

- Kravas nodalījuma kubatūra ne mazāka par 3 m3

- autobusa marka;

- valsts reģistrācijas numurs;

- transporta līdzekļa pirmā reģistrācija ne ātrāk kā 2009. gads;

- autobusa aprīkojums;

- pasažieru sēdvietu skaits;

- transporta līdzekļa tehniskās pases apliecināta kopija;

- autotransporta direkcijas izsniegto licenču kartīšu apliecinātas kopijas par katru transporta līdzekli;

- autobusa fotogrāfijas (vismaz viena kvalitatīva ar ārējo kopskatu un vismaz viena kvalitatīva ar autobusa salonu);

- transporta līdzekļa vadītāja/u (to, kas tiks piesaistīts/i) apliecību apliecinātas kopijas.

 

 
 

Ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, kā arī apņemamies nodrošināt pakalpojumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Tehniskajā piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: ____________________________________                                                                    

Vārds, uzvārds: _____________________________                                                           

 

Amats: _________________________________________

                                                                       

Tehniskā piedāvājuma veidlapa sastādīta un parakstīta 2019.gada    ___________________

 

 

 

 

Tehniskais piedāvājums

II daļa

Nr. Autobuss Autobusa prasību apraksts Pretendenta piedāvājums iever norādes uz:
1. Mikroautobuss, atbilstošs CSDD un ES normām

- Kondicionieris, klimata kontrole;

- mīksti, regulējami sēdekļi;

- autobuss ar vismaz 16 pasažieru sēdvietām;

- Mikroautobusa marka;

- valsts reģistrācijas numurs;

- transporta līdzekļa pirmā reģistrācija ne ātrāk kā 2014. gads;

- autobusa aprīkojums;

- pasažieru sēdvietu skaits;

- transporta līdzekļa tehniskās pases apliecināta kopija;

- autotransporta direkcijas izsniegto licenču kartīšu apliecinātas kopijas par katru transporta līdzekli;

- mikroautobusa fotogrāfijas (vismaz viena kvalitatīva ar ārējo kopskatu un vismaz viena kvalitatīva ar mikroautobusa salonu);

- transporta līdzekļa vadītāja/u (to, kas tiks piesaistīts/i) apliecību apliecinātas kopijas.

 

Ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, kā arī apņemamies nodrošināt pakalpojumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Tehniskajā piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: ____________________________________                                                                    

Vārds, uzvārds: _____________________________                                                           

 

Amats: _________________________________________

                                                                       

Tehniskā piedāvājuma veidlapa sastādīta un parakstīta 2019.gada    ___________________

 


 

 

3.Pielikums

Iepirkuma „Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām”

Nr. LBS 2019/1

PIETEIKUMS - finanšu piedāvājums

 

Piezīme: Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

 

Iepirkums: „Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām”

Nr. LBS 2019/1

 

 1. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvājam transporta pakalpojumus saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

 

Transporta līdzeklis  Transporta līdzekļa nomas cena dienā*
Autobuss ar vismaz 44 pasažieru sēdvietām  
Mikroautobusi ar vismaz 16 pasažieru sēdvietām  
SUMMA KOPĀ  

 * diena – no pl.6:00 līdz 24:00

 1. Pakalpojumus nodrošinām laika posmā no 2019. gada 23. jūnija līdz 2. jūlijam, attiecīgi precizējot nepieciešamo braucienu skaitu, apjomu un samaksu paredzot par faktiski sniegto pakalpojumu apjomu saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu.
 2. Gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas laikā rodas neparedzēti izdevumi, Pretendents veic attiecīgu pārrēķinu saskaņā ar finanšu piedāvājumā norādīto izcenojumu pēc pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas dienas, nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas un iesniedz Pasūtītājam attiecīgu rēķinu un pamatojumu.
 3. Apstiprina, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
 4. Atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 100 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas;
 5. Apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu (Nolikuma 6.pielikums) un izpildīt visus pakalpojumu līguma noteikumus;
 6. Apliecina, ka tam ir pietiekami tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai;
 7. Apliecina, ka sniegs kvalitatīvu pakalpojumu par piedāvājumā norādītajām cenām visā līguma darbības laikā;

Apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

Informācija par pretendentu iepirkuma procedūrā:

 

 

 

 

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________

Reģistrēts:__________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr._____________________________________________________________

Juridiskā adrese:_____________________________________________________________

Biroja adrese: _______________________________________________________________

Persona, kas parakstīs iepirkuma līgumu:_________________________________________

                                                            (vārds, uzvārds, amats, pārstāvības tiesiskais pamats)

__________________________________________________________________________

Kontaktpersona: _____________________________________________________________

                                                            (vārds, uzvārds, amats, telefona nr., e-pasts)

 

Tālrunis:___________________________________________________________________

Fakss: _____________________________________________________________________

E-pasta adrese: _____________________________________________________________

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:_____________________________________________

Banka:_____________________________________________________________________

Kods:_____________________________________________________________________

Konts:_____________________________________________________________________

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

 

Paraksts: _________________________________

 

Vārds, uzvārds: ____________________________

Amats: ___________________________________

 

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2019. gada _______________________

z. v.

 

 


 

4.Pielikums

Iepirkuma „Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām”

Nr. LBS 2019/1

 

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts*

 

Iepirkuma Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām (Nr. LBS 2019/1) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

 

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

Nr.p.k. Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus Norādīt procentis (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības Nododamās pakalpojuma līguma daļas apraksts
1. Nosaukums un reģ. Nr.    
  Nosaukums un reģ. Nr.    
  Nosaukums un reģ. Nr.    
  Nosaukums un reģ. Nr.    
  Nosaukums un reģ. Nr.    

 

Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

 

Paraksts:                                                                     

 

Vārds, uzvārds:                                                          

 

Amats:                                                                        

 

Saraksts sastādīts un parakstīts 2019. gada                                       

 

*Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

 

 

5.Pielikums

 Iepirkuma „Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām”

 

 

Līguma projekts Nr._________________

Par transporta pakalpojumiem 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām

 

Rīgā, 2019. gada __._________     

Pamatojoties uz iepirkuma „Transporta pakalpojumi 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām” rezultātiem biedrība „Latvijas Basketbola savienība”, reģ. Nr. 40008025619, tās ģenerālsekretāra Edgara Šnepa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, un

 

 ________. reģ. Nr._____, tās _____ personā, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS,

 

turpmāk abi kopā saukti – Puses, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

 

1.         LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.      PASŪTĪTĀJS pasūta, saņem un samaksā, bet IZPILDĪTĀJS nodrošina transporta pakalpojumu sniegšanu 2019. gada FIBA Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm vajadzībām laikā no 2019. gada 23. jūnija līdz 2. jūlijam (turpmāks tekstā arī kā – Pakalpojumi) atbilstoši Līguma noteikumiem, t.sk. Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – 1.pielikums) noteiktajai tehniskajai specifikācijai, PASŪTĪTĀJA noteikto pasažieru pārvadājumu grafiku, PASŪTĪTĀJA norādījumus, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma izpildi un, kas attiecas uz Pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti.

1.2.      IZPILDĪTĀJS līguma 1.1.punktā noteiktos pasažieru pārvadājumus veic ar transporta līdzekļiem, kas ir teicamā tehniskā kārtībā, nokomplektēts ar nepieciešamo aprīkojumu, inventāru un dokumentiem. IZPILDĪTĀJS veic pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, un mikroautobusiem, kas norādīti saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1.

1.3.      Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka FIBA (Starptautiskā Basketbola federācija) standarti sacensību organizēšanai.

 

2.         PAKALPOJUMA IZMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.      Pasūtītājs pasūta unIZPILDĪTĀJS nodrošina transporta Pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma konkursa Nolikuma prasībām, Tehnisko specifikāciju un par IZPILDĪTĀJA iepirkuma konkursā piedāvāto transportlīdzekļu dienas nomas cenu.

2.2. PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJA sniegtos pakalpojumus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, bet ne vairāk kā EUR_____.__ (_________ eiro un __centi) bez PVN apmērā, turpmāk tekstā „Līguma summa”. Ja Līguma darbības laikā mainās PVN likme, tā tiek piemērota atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.3. Puses vienojas, ka šī Līguma ietvaros Līguma summa nedrīkst tikt palielināta, bet var tikt attiecīgi samazināta. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS samazina nepieciešamo transporta pakalpojumu apjomu, IZPILDĪTĀJS veic attiecīgu pārrēķinu, ņemot vērā, ka PASŪTĪTĀJSapmaksā tikai atbilstoši Līguma nosacījumiem saņemtos transporta pakalpojumus, nepārsniedzot Līguma summu.

2.4. Līguma 2.2.punktā norādītajā samaksā par Pakalpojumiem ir iekļauti visi iespējamie izdevumi, kas Pakalpojuma sniedzējam rodas vai var rasties, izpildot šī L?

Dokumenti:

Komentāri (0)

Vēl nav komentāru, esi pirmais, kas komentē!

Seko mums!