Logo

Iepirkums „Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām Liepājā un Ventspilī” Nr. LBS 2018/2

Iepirkums „Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām Liepājā un Ventspilī” Nr. LBS 2018/2

 

APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas

2018. gada 7. maija

Protokols Nr. 4

 

Iepirkuma

„Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi U18 Eiropas čempionāta

basketbolā vīriešiem vajadzībām Liepājā un Ventspilī”

Nr. LBS 2018/2

NOLIKUMS

1.      Iepirkuma identifikācijas numurs un informācija par Pasūtītāju

1.1.            Identifikācijas numurs: LBS 2018/2

1.2.            Pasūtītājs: biedrība „Latvijas Basketbola savienība”, reģ.Nr.40008025619.

Adrese: Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084.

1.3.      Kontaktpersona:

1.3.1. Specifikācijas jautājumos: Tomass Dzenis, tālr. +371 29336615, e-pasts: tdzenis@gmail.com vai Zane Jurjāne, tālr. +371 26198966, e-pasts: zane.jurjane@lbs.lv;

1.3.2. Piedāvājuma noformēšanas jautājumos: Liene Blūma, tālr. +371 29403998, e-pasts: liene.bluma@lbs.lv

1.4.    Iepirkuma procedūras nolikums: Ar nolikumu (turpmāk tekstā arī nolikums) var iepazīties un to lejupielādēt interneta mājas lapā www.basket.lv/lbs/iepirkumi vai biedrības „Latvijas Basketbola savienība” birojā Rīgā, Ieriķu ielā 3, biroju ēkā C2, ieeja O4, 6. stāvā, 602. kab. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, tālrunis 67292087, e-pasts: lbs@lbs.lv. Lejupielādējot nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām nolikumā, kā arī Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto pakalpojumu sniedzēju jautājumiem, kas tiks publicētas  interneta mājas lapā www.basket.lv/lbs/iepirkumi pie nolikuma.

2.      Iepirkuma priekšmeta raksturojums

2.1.       Iepirkuma priekšmets ir viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem U-18 vecuma grupā vajadzībām Liepājā un Ventspilī saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto Tehnisko specifikāciju (2. pielikums) par līguma kopējo summu līdz 115 000 EUR bez PVN.

2.2.       Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā izmaksas un kvalitātes kritērijus katrā daļā atsevišķi, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

2.3.       Pakalpojuma sniegšanas laiks un vieta: U18 Eiropas čempionāts basketbolā vīriešiem Liepājā un Ventspilī (turpmāk - Čempionāts)tiks organizēts:

2.3.1.      Liepājā, laika posmā no 2018. gada 26. jūlija līdz 2018. gada 2. augustam;

2.3.2.      Ventspilī, laika posmā no 2018. gada 26. jūlija līdz 2018. gada 2. augustam;

2.4.       Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 10. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, iepirkuma rezultātā tiks slēgts līgums par PIL 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem (CPV kods 55100000-1), NUTS kods: LV003).

2.5.       Iepirkumam ir 4 iepirkuma daļas atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam sadalījumam un prasībām:

2.5.1.      Iepirkuma daļa Nr. 1 “Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi komandām – Liepājā”;

2.5.2.      Iepirkuma daļa Nr. 2 “Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi ar čempionātu saistītajām amatpersonām – Liepājā”;

2.5.3.      Iepirkuma daļa Nr. 3 “Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi komandām – Ventspilī”;

2.5.4.      Iepirkuma daļa Nr. 4 “Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi ar čempionātu saistītajām amatpersonām – Ventspilī”;

2.6.       Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu daļu vai vairākām daļām. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā jābūt piedāvātai visai daļai, t.i., jābūt piedāvātiem visiemattiecīgajā daļā paredzētajiem pakalpojumiem. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.7.       Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka FIBA (Starptautiskā Basketbola federācija) standarti sacensību organizēšanai.

2.8.       Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs pretendentam 60 (sešdesmit) dienas pēc Nolikuma 3.1. punktā norādītās piedāvājuma iesniegšanas dienas.

2.9.       Līguma nosacījumi:

2.9.1.      Ar konkursā izvēlēto pretendentu biedrība „Latvijas Basketbola savienība” slēdz līgumu par iepirkuma priekšmetu atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.3.

2.9.2.      Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi nodrošināmi Tehniskajā specifikācijā indikatīvi minētajam personu skaitam:

2.9.2.1.     līdz 7 diennaktīm laika posmā no 2018. gada 26. jūlija līdz 2018. gada 2. augustam Liepājā;

2.9.2.2.     līdz 7 diennaktīm laika posmā 2018. gada 26. jūlija līdz 2018. gada 2. augustam Ventspilī.

2.9.3.      Līguma apmaksa plānota divās daļās: avansa maksājumu 30% apmērā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas un rēķina saņemšanas dienas, 70% apmērā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas dienas, nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

3.      Piedāvājuma iesniegšanas un noformēšanas kārtība

3.1.       Piedāvājumu var iesniegt juridiska persona, kuras rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu viesnīcu un/vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šī nolikuma prasībām.

3.2.       Piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā slēgtā aploksnē biedrībai „Latvijas Basketbola savienība” personīgi vai pa pastu, nodrošinot piedāvājuma saņemšanu biedrības birojā Ieriķu iela 3, biroju ēkā C2, ieeja O4, 6.stāvā, 602.kab., Rīga, LV-1084 līdz 2018. gada 25. maijam plkst. 14:00. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

3.3.       Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādai informācijai:

-       Latvijas Basketbola savienībai;

-       Piedāvājums iepirkumam „Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām Liepājā un Ventspilī”;

-        Iepirkuma identifikācijas Nr. LBS 2018/2;

-       Rīgā, Ieriķu iela 3, biroju ēkā C2, 6.stāvā, 602.kab., LV-1084;

-       Pretendenta nosaukums, tā adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, norāde: „Piedāvājumu neatvērt līdz 2018. gada 25. maija plkst. 14:00

3.4.       Piedāvājums jāiesniedz rakstveidā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām dokumentu noformēšanai, latviešu valodā, lapām jābūt cauršūtām ar diegu/auklu un sanumurētām. Piedāvājumu noformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu.

3.5.       Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu noformēšanai.

3.6.       Pretendents iesniedz pretendenta pārstāvja parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, kura pārstāv pretendentu uz pilnvarojuma pamata, tiek pievienota pilnvara pārstāvēt pretendentu.

3.7.       Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumentu kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.8.       Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2018. gada 25. maijā plkst. 14:01, biedrības „Latvijas Basketbola savienība” biroja telpās.

3.9.       Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas vai to pārstāvji.

3.10.   Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi:

3.10.1.  Iepirkumā var piedalīties pretendents – juridiska persona, šādu personu apvienība, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo pakalpojumu sniegšanas jomā.

3.10.2.  Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz pakalpojumu sniedzēju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā, un papildus piedāvājumā norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. Piegādātāju apvienība iesniedz apliecinātu izziņu par atbildības sadalījumu starp pakalpojumu sniedzēju apvienības dalībniekiem, norādot katra dalībnieka veicamos darbus, darba apjomu un samaksu.

4.      Prasības pretendentiem

4.1.       Prasības pretendentiem:

4.1.1.      Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.

4.1.2.      Nav pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu, līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

4.1.3.      Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro.

4.2.       Pretendenta atlases dokumenti – informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu:

4.2.1.      Pieteikuma vēstule dalībai iepirkumā (pielikums Nr.1), kas satur pamatinformāciju par Pretendentu (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs), un kurā norādīts, ka Pretendents piekrīt visiem Nolikumā minētajiem noteikumiem.

4.2.2.      Apliecinājums pakalpojumu atbilstībai atbilstoši iegūtās viesnīcas kategorijai.

4.2.3.      Pretendenta parakstīts Tehniskais – finanšu piedāvājums (aizpildot Nolikuma pielikumu Nr.2).

4.2.4.      Tehniskajā - Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu izpildi saistītās izmaksas, atsevišķi izdalot PVN par viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumiem.

4.3.       Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās pirmās lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”, kopijas pareizībai jābūt apliecinātai ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem „KOPIJA PAREIZA”, kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot organizācijas nosaukumu), pašrocīgam personiskajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam, apliecinājuma datumam, zīmoga nospiedumam. Dokumenta kopijas pareizību ar savu parakstu apliecina organizācijas vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona.

4.4.       Nolikuma 4.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

5.      Pretendentu izslēgšanas noteikumi

5.1.       Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

5.1.1.      ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

5.1.2.      pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

5.1.3.      Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Nolikuma 5.1.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs iegūst informāciju šādā kārtībā:

5.1.3.1.     attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

5.1.3.2.     attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzes. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

5.1.3.3.     attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzes. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

5.1.3.4.     Pasūtītājs informē pretendentu, ja tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

5.2.       Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un neizskata pretendenta piedāvājumu:

5.2.1.      ja uz pretendentu attiecas kaut viens no Nolikuma 5.1.3.punktā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem;

5.2.2.      ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 5.1.3.4.punktā minēto izziņu;

5.2.3.      ja tiks konstatēta piedāvājuma neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām, kas var būtiski ietekmēt turpmāko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pretendentu (piedāvājums nav parakstīts, piedāvājumam trūkst dokumentu, dokumenti nav atbilstoši iesieti un to lapas ir iespējams atdalīt u.c.).

5.2.4.      ja pretendents nav iesniedzis Nolikumā noteiktos dokumentus vai informāciju, vai arī sniedzis nepatiesu informāciju;

5.2.5.      ja pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām.

5.2.6.      Nolikuma 5.1.punktā noteiktie izslēgšanas noteikumi attiecas uz pretendentu un uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

6.      Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji

6.1.       Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu dokumentu atlasi (atbilstoši Nolikuma nosacījumiem, noteiktajām tehniskajām un kvalifikācijas prasībām), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (turpmāk     tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

6.2.       Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums noformēts atbilstoši 3.punkta prasībām, komisija lemj par tā virzīšanu tālākai vērtēšanai atbilstoši 2.posma „Pretendentu atlase” prasībām, pretējā gadījumā tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

 

2. posms – Pretendentu atlase

Iepirkumu komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā pretendentu iesniegtos atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 4. punktā norādītajām prasībām. Ja Pretendents, ņemot vērā iesniegtos atlases dokumentus, atbilst nolikuma 4. punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma virzīšanu tālākai vērtēšanai atbilstoši 3. posma „Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude” prasībām, pretējā gadījumā tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

3. posms – Tehniskā – finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Iepirkumu komisija veic novērtējot, vai Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.2.3. - 4.2.4.punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, komisija lemj par tā vērtēšanu atbilstoši 4. posma „Piedāvājuma izvēle” prasībām, pretējā gadījuma tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

4. posms – Piedāvājuma izvēle

Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Iepirkumu komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un Pretendentu, kura piedāvājums, izvērtējot visus iesniegtos piedāvājumus un salīdzinot piedāvātās cenas, noteikts kā visām Pasūtītāja prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, tiek atzīts par uzvarētāju.

6.3.       Piedāvājumu vērtēšana

6.3.1.      Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumuno piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai, ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst Pretendentu atlases prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts. Lēmums tiek pieņemts par katru  iepirkuma daļu atsevišķi.

6.3.2.      Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars:

 

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

K1

Piedāvājuma kopējā summa bez PVN

50

K2

Viesnīcas atrašanās vietas attālums

10

K3

Viesnīcas vērtējums:

 

Viesnīcas kategorija:

 1. trīs zvaigznes (***)
 2. četras zvaigznes (****)
 3. piecas zvaigznes (*****)

 

Komandas izvietojums:

 1. katra komanda izvietota atsevišķi vienvietīgos/divvietīgos numuros ar atsevišķām gultas vietām
 2. cits komandu izvietojums viesnīcā

 

Viesnīcā pieejamie pakalpojumi:

 1. dvieļu īre/mazgāšana
 2. sporta formu mazgāšana
 3. papildus konferenču telpas ar aprīkojumu
 4. bezmaksas tehniskā transporta novietošanas iespējas
 5. trenažieru zāle
 6. pirts, sauna

40

 

10

5

7

10

 

15

15

 

 

10

 

15

3

3

2

 

3

2

2

KOPĀ

100

       

 

 

 

 

6.3.2.1.Kritērijā „Cena” piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko:

 

K1= ( Czc /  Cpc) x Nc, kur

 

Czc – viszemākā piedāvātā cena,

Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena,

Nc – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

 

6.3.2.2.Kritērijā „Viesnīcas atrašanās vieta” piedāvājumam ar vistuvāko atrašanās vietu līdz sacensību norises vietai tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret šo piedāvājumu:

 

K2 = (Vtv / Vpv) x Nv, kur

Vtv – vistuvākā atrašanās vieta,

Vpv – viesnīcas atrašanās vieta,

Nv – atrašanās vietas maksimālā skaitliskā vērtība.

 

6.3.2.3.Kritērijā „Viesnīcas vērtējums” piedāvājumam ar visaugstāko viesnīcas vērtējumu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret šo piedāvājumu:

 

K3 = (Kak / Kpv) x Nv, kur

 

Kak – visaugstākais viesnīcas novērtējums,

Kpv – viesnīcai atbilstošais summārais novērtējums,

Nv – viesnīcas vērtējuma maksimālā skaitliskā vērtība.

 

6.3.3.      Kopvērtējums katram piedāvājumam tiks iegūts, saskaitot visos kritērijos (K1, K2 un K3) iegūtos punktus.

6.3.4.      Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko kopvērtējumu.

6.3.5.      Pretendenti tiks informēti par konkursa rezultātiem, kad Pasūtītājs būs izvērtējis visus piedāvājumus un pieņēmis lēmumu par konkursa rezultātiem

7.      Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

7.1.       Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas.

7.2.       Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Iepirkumu komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

8.      Lēmuma publicēšana, pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu un līgumu slēgšan

8.1.       Iepirkumu komisija saskaņā nosaka un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Lēmums tiek pieņemts par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

8.2.       Iepirkumu komisija triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu.

8.3.       Iepirkumu komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.

8.4.       Iepirkuma līguma slēgšana:

8.4.1. Iepirkuma līgumu (3.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

8.4.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Pasūtītāja prasībām un ir piedāvājis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

8.5.       Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepirkuma apjomu, iepriekš par to rakstveidā brīdinot uzvarētāju un noslēgt iepirkuma līgumu par samazinātu apjomu, ievērojot uzvarējušā pretendenta finanšu piedāvājumu.

9.      Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

9.1.       Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

9.2.       Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

9.3.       Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs.

9.4.       Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas internetā un publicēšanas, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9.5.       Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

9.6.       Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par iepirkuma procedūras termiņa pagarinājumu, par to Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā publicējot informāciju.

9.7.       Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā Piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

9.8.       Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

9.9.       Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

10.  Pretendenta tiesības un pienākumi 

10.1.   Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.

10.2.   Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai Iepirkumu komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 8.7. punktā norādītajā termiņā.

10.3.   Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Iepirkumu komisija to pieprasa.

10.4.   Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

10.5.   Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

11.  Iepirkuma līgums

11.1.   Ar iepirkuma procedūrā izraudzīto Pretendentu tiek slēgts līgums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī Nolikuma nosacījumiem. Līguma projekts pievienots iepirkuma dokumentācijai (Pielikums Nr.3).

11.2.   Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, paraksta iepirkuma līgumu, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma.

11.3.   Iepirkuma līgums var tikt precizēts, iestājoties 10.2. punktā noteiktajam un pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, iepirkuma procedūras nolikumu un uzvarētāja piedāvājumu.

11.4.   Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar viszemāko cenu.

12.  Pielikumu saraksts

Šim nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums

Pieteikums dalībai iepirkumā

2.pielikums

Tehniskā specifikācija/ Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma

3.pielikums

Līguma projekts

 

Komisijas vadītāja:                                                                              L.Blūma

Komisijas locekļi:                                                                                E.Bērziņš

                                                                                                         M.Pureniņš

                             

 

Dokumenti:

Komentāri (0)

Vēl nav komentāru, esi pirmais, kas komentē!

Seko mums!