Logo

Daugavpils pilsētas 2021. gada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Nolikums

Daugavpils pilsētas 2021. gada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Nolikums

  1.     MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1.   Noskaidrot Daugavpils pilsētas atklātā basketbola čempionāta uzvarētājus un labākos spēlētājus;

1.2.   Popularizēt basketbolu Daugavpilī;

1.3.   Veicināt veselīgu dzīvesveidu Daugavpils pilsētas un Latgales iedzīvotāju vidū.

2.     VADĪBA

2.1.   Sacensības organizē un vada biedrība “BALLBORDERBASKET”sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi ”Sporta pārvalde”(Turpmāk –“Sporta pārvalde”), atbildīgā persona Ivars Caune (mob.29226783).

2.2.   Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgā persona – Ivars Caune;

2.3.   Par spēļu kalendāru, to apstiprināšanu un izmaiņām atbild un apstiprina galvenais tiesnesis.
Par sacensību norisi atbilstoši nolikumam un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasībām, kā arī laukuma tiesnešu nozīmēšanu vadīt spēles atbild galvenais tiesnesis;

2.4.   Par sacensību norisi, kas saistīts ar sekretariāta darbību, kā arī par sekretariāta nozīmējumiem uz spēlēm atbild galvenais tiesnesis;

2.5.   Čempionāts tiek organizēts epidemioloģiski drošā vidē.

3.     VIETA UN LAIKS

3.1.   Čempionāta sākums 2021. gada 27. novembrī, DaugavpilsKultūras pils sporta zāle, Smilšu ielā 92;

3.2.   Spēles notiks pēc apstiprināta spēļu kalendāra, kas tiks izstrādāts pēc pieteikto komandu skaita;

3.3.   Daugavpils atklāto vīriešu čempionāta basketbolā  sacensību kalendāru apstiprina Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” un pēc apstiprināšanas veikt izmaiņas nav iespējams (pārcelt spēles nedrīkst).

4.  KOMANDU OFICIĀLIE PIETEIKUMI UN DALĪBNIEKI

4.1.   Sacensību 1. dienā ir jāiesniedz aizpildīts komandas dalībnieku vārdiskais pieteikums: komandas nosaukums, spēlētāja dati (vārds, uzvārds, dzimšanas dati), spēlētāja parakts par savu veselības stāvokli (ja ir 18 gadi uz čempionāta sākuma laiku), zem 18 gadiem ģimenes ārsta atļauja (1.pielikums);

4.2.   Oficiālajā komandas pieteikumā vienlaikus nedrīkst būt pieteikti vairāk par 15 (piecpadsmit) spēlētājiem;

4.3.   Uz vienu spēli komandā jābūt pieteiktiem un jāpiedalās spēlē ne mazāk kā 5 spēlētājiem;

4.4.   Spēlēs atļauts piedalīties 12 spēlētājiem, kuri ir pieteikti dalībai čempionātā un parakstījušies, ka par savu veselības stāvokli spēļu laikā atbild personīgi;

4.5.   Čempionāta laikā spēlētājiem komandas mainīt aizliegts;

4.6.   Komanda spēlē vienādās sporta formās ar skaidri saredzamiem spēlētāju numuriem priekšpusē un aizmugurē. Par šī punkta neievērošanu komanda var netikt pielaista pie spēles un tai piešķir zaudējumu.

4.7.  Visiem dalībniekiem ir jāievēro Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021. gada 28.septembra noteikums Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Basketbola savienības  Covid – 19 protokols - “Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai biedrības “Latvijas Basketbola Savienība” organizētajās basketbola sacensībās un biedrības “Latvijas Basketbola Savienība” kolektīvo biedru organizētajās basketbola sacensībās.

5.     IZSPĒĻU KĀRTĪBA

5.1.   Atkarībā no pieteikto komandu skaita, tiks noteikta spēļu sistēma un kārtība;

5.2.   Spēles notiek saskaņā ar nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem, kā arī FIBA oficiālajām noteikumu izmaiņām, interpretācijām un papildinājumiem;

5.3.   Pusfināla un fināla spēlēs var piedalīties tie dalībnieki, kas regulārajā čempionātā ir nospēlējuši kā minimums vienu spēli;

5.4.   Par uzvarētu spēli komanda saņem 2 punktus, par zaudētu spēli – 1 punktu, bet neierašanās gadījumā 0 punkti;

5.5.   Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, vietas attiecīgi nosaka:

5.5.1.      pēc savstarpējo spēļu rezultāta;

5.5.2.      pēc iegūto un zaudēto grozu starpības savstarpējās spēlēs;

5.5.3.      pēc iegūto un zaudēto grozu starpības visās spēlēs;

5.6.   Sacensībās tiesā tikai LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBAS licencēti  tiesneši un Latvija Jaunatnes līgas licencēti tiesneši  un galdiņa sekretāri;

5.7.   Laukuma tiesnešiem un galdiņa sekretāriem jāievēro nolikuma un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasības.

6.      FINANSĒŠANA

6.1.   Dalības maksa spēlēm noteikta EUR 33.34 ar PVN par  stundu (1h). Summā tiek iekļauta maksa par sporta zāles izmantošanu un ģērbtuvi un dušu(1h);

6.2.   Komandas apmaksā sporta zāli, ģērbtuvi un dušu par sacensībām, kas sastāda : 105.58 EUR ar PVN (19 spēles x 33.34 EUR :6 komandām);

6.3.   Visa summa par dalību čempionātā ir jāsamaksā līdz 15.12.2021; 

6.4.   Dalības maksa tiek iemaksāta uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” bankas rekvizītiem;

            Reģ.Nr. 90011647754

            juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpils, LV-5401
            Banka:AS “Citadele” banka          

 Kods: PARX22LV
            Konts: LV82 PARX 0000 8500 6888 1

7.     APBALVOŠANA

7.1.   Pēc fināla spēles notiks apbalvošanas ceremonija, kurā tiks piešķirtas speciālbalvas čempionāta labākajiem spēlētājiem;

7.2.   Komandas par 1.-3. vietām tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām.

8.     MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

8.1.   Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” nodrošina medicīniskā darbinieka klātbūtni “Daugavpils pilsētas 2021.gada atklātajā čempionātā basketbolā vīriešiem” sacensību laikā.

8.2.   Traumas gadījumā Sporta medicīnas centra darbinieks nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. Pieteikumos jābūt ārsta vai nu spēlētāja, kurš atbild par savu veselības stāvokli parakstam.

9.    Disciplinārais reglaments

9.1.   Par diskvalificējošo piezīmi jebkuram spēles dalībniekam, sods automātiski izlaiž nākamo spēli, ja dalībnieks atkārtoti iegūs diskvalificējošo piezīmi, tad viņš automātiski izlaiž 2 /divas/ nākamās spēles.

9.2.   Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā, par ko ir jāatstāj sporta zāle spēles laikā, vai par kautiņa izraisīšanu uzreiz pēc spēles / līdz 40 minūtēm / un pēc sacensību beigām sacensību vietā,  dalībniek/s/i automātiski izlaiž 5 / piecas / nākamās spēles.          

9.3.   Par laukuma tiesneša, čempionāta galvenā tiesneša, sekretāra galdiņa fizisku aizskaršanu / tīšu sitienu vai grūdienu / spēles laikā vai uzreiz pēc spēles beigām / apmēram 40 minūtes /, spēlētāja diskvalifikācija līdz čempionāta beigām

10.         Personas datu apstrāde

 10.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”, reģistrācijas numurs   90011647754 (kā Pārzinis) rūpīgi attiecas pret fizisko personu privātumu un ievēro personas datu apstrādes principus, proti:

 • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • apstrādei ir konkrēti, skaidri un leģitīmi nolūki;
 • apstrādātie dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai nolūku sasniegšanai nepieciešamo informāciju;
 • dati ir precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti;
 • tiek glabāti atbilstošā veidā un ne ilgāk, kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
 • nodrošina datu subjekta tiesību ievērošanu.

 10.2. Apstrādātājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”.

       10.3. Datu subjekti – dalībnieki;

10.4. Lai nodrošinātu Daugavpils pilsētas atklāto vīriešu čempionātu basketbolā norisi, Pārzinis apstrādās šādus personu datus:

 1. Nolūks – dalībnieku apzināšana un dalībai nepieciešamo dokumentu pārbaude,

Apstrādes veids – pieteikumu sarakstu sastādīšana;

Tiesiskais pamats – VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Personu dati – dalībniekiem - vārds, uzvārds, kontakti (telefons/e-pasts), vecums;

Saņēmēju kategorijas – Pārziņa speciālisti,

Datu glabāšana – divas nedēļas pēc sacensību norises pabeigšanas un dalībnieku apbalvošanas, pēc termiņa ievāktie, apstrādātie dati tiek neatgriezeniski dzēsti;

 1. Nolūks – sacensību norises dokumentēšana, apsveikšanas dokumentēšana.

Apstrādes veids – fotografēšana;

Tiesiskais pamats – VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Apstrādātājs – Daugavpils Sporta pārvalde.

Personu dati – spēlētāju, pasākuma dalībnieku (apsveicēji, apmeklētāji) foto;

Saņēmēju kategorijas – Pārziņa/Apstrādātāja speciālisti, sabiedrība;

Datu glabāšana – 3 gadi

 1. Nolūks - sabiedrības informēšana par sacensību rezultātiem;

Apstrādes veids – sacensību uzvarētāju publicēšana Sporta pārvaldes mājaslapā daugavpilssports.lv, Daugavpils pilsētas domes mājaslapā daugavpils.lv, Sporta pārvaldes sociālā tīkla Facebook kontā;

Personu dati  - spēlētāju vārds, uzvārds, fotogrāfija, komanda;

Tiesiskais pamats - VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Saņēmēju kategorijas – sabiedrība, mājaslapu apmeklētāji, sociālā tīkla Facebook reģistrētie lietotāji;

Datu glabāšana – saskaņā ar mājaslapu privātuma politiku vai 3 gadus no norises publikācijas brīža.

10.5. Pirms datu apstrādes un sacensību norises gaitā datu subjekti tiek informēti par personas datu apstrādi, kā arī, viņu tiesībām uz piekļuvi, labošanu, iebilšanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, un tiesībām griezties datu apstrādes jautājumos vai ar sūdzību:

 •  Pie Pārziņa - kontaktpersona: Ivars Caune, ivars.caune@daugavpils.lv, adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpils;
 •  Pie Pārziņa datu aizsardzības speciālista: e-pasts - dati@daugavpils.lv, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils;
 •  Personas datu apstrādi uzraugošā iestādē – Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.

10.6. Iesniedzot pieteikumu  sacensībām, dalībnieks (pārstāvis/treneris) apliecina, ka

 • ir iepazinies ar sacensību nolikumu,
 • informēts par personas datu apstrādi sacensību gaitā un ir informējis komandas dalībniekus par viņu personas datu apstrādi,
 • informēts par savām (kā datu subjektu) tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi: tiesības uz informēšanu par personas datu apstrādi, piekļuvi saviem personas datiem, datu labošanu, datu apstrādes ierobežošanu, iebilšanu pret datu apstrādi;
 • informēts, ka savu datu subjekta tiesību realizēšanai var griezties pie Pārziņa kontaktpersonas, Pārziņa datu aizsardzības speciālista, vai ar iesniegumu/sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.

 

Dokumenti:

Komentāri (0)

Vēl nav komentāru, esi pirmais, kas komentē!

Seko mums!