Logo

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām. Iepirkums noslēdzies, rezultāti pielikumā

Apstiprināts

Iepirkuma komisijas sēdē

2018. gada 8.maija sēdē

Protokols Nr.5

 

„Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LBS 2018/3

Publisko iepirkumu likuma 10.panta noteiktajā kārtībā

 

2. pielikuma pakalpojuma iepirkums

 

NOLIKUMS

1. Pasūtītājs

1.1.       Pasūtītāja nosaukums: biedrība „Latvijas Basketbola savienība”, reģ. Nr. 40008025619 (turpmāk – Pasūtītājs);

1.2.       Juridiskā adrese: Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084.

1.3.       Piedāvājumu iesniegšanas adrese: Ieriķu ielā 3, biroju ēka C2, 6.stāvs, 602.kab.

1.4.       Kontaktpersonas:

1.4.1.      Specifikācijas jautājumos: Konstantīns Rubīns (e-pasts: konstantins.rubins@gmail.com,  tālr. +371 29240123);

1.4.2.       Piedāvājuma noformēšanas jautājumos: Liene Blūma (e-pasts: liene.bluma@lbs.lv, tālr. +371 29403998).

1.5.       Iepirkuma procedūras nolikums: Ar nolikumu (turpmāk tekstā arī Nolikums) var iepazīties un to lejupielādēt interneta mājas lapā www.basket.lv/lbs/iepirkumi vai biedrības „Latvijas Basketbola savienība” birojā Rīgā, Ieriķu ielā 3, biroju ēkā C2, 6.stāvā, 602.kab. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, tālrunis 67292087, e-pasts: lbs@lbs.lv. Lejupielādējot Iepirkuma noteikumus, Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Iepirkuma noteikumos, kas tiek publicētas LBS mājas lapā pie Iepirkuma noteikumiem.

2. Iepirkuma priekšmets

2.1.        Iepirkuma priekšmets: Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu nodrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) (turpmāk – NMP pakalpojumi).

2.2.        Piedāvājumu izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

2.3.        Iepirkums „Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām,” ID Nr. LBS 2018/3. CPV kods 85100000-0.

2.4.        Pakalpojumu sniegšanas vieta:

2.4.1.       Liepājā, laika posmā no 2018.gada 26.jūlija līdz 2018.gada 2.augustam;

2.4.2.       Ventspilī, laika posmā no 2018.gada 26.jūlija līdz 2018.gada 2.augustam;

2.4.3.       Rīgā, laika posmā no 2018.gada no 2.augusta līdz 5.augustam.

          NUTS kods: LV00.

2.5.        Pakalpojumu sniegšanas periods – 2018.gada 26.jūlijs - 5.augusts.

2.6.        Paredzamais iepirkuma apraksts ir norādīts tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1), paredzot NMP pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar grafiku.

2.7.        Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu 2.4.punktā minēto pakalpojumu apjomu.  Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.8.        Paredzamā līgumcena līdz EUR 9 000 bez PVN.

3. Pretendents

3.1.        Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.2.        Pretendenta iesaistītam resursu apjomam un to specializācijai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.526 „Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” noteiktajam;

3.3.        Pretendenta medicīniskā personāla kvalifikācijai un medicīniskā aprīkojumam ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”;

3.4.        Līguma noslēgšanas gadījumā Pretendents apņemas uz sava rēķina (bezmaksas) laika posmā no 26.07.2018. līdz 5.08.2018 aprīkot Liepājas Olimpiskā centra (Brīvības iela 39, Liepāja), Olimpiskā centra "Ventspils" basketbola halles (Sporta iela 7/9, Ventspils), Elektrum Olimpiskā centra (Grostonas iela 6b, Rīga) un Arēna Rīga (Skanstes iela 21, Rīga) medpunktu, kur tiek nodrošināta ārsta pilnvērtīga darbavieta

4. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta

4.1.        Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties pasūtītāja mājas lapā: www.basket.lv/lbs/iepirkumi.

4.2.        Piedāvājuma dokumenti Pretendentam jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā Pasūtītāja birojā Rīgā, biedrības „Latvijas Basketbola savienība” birojā, Ieriķu ielā 3, biroju ēkā C2, 6.stāvā, 602.kab., līdz 2018. gada 24. maijam plkst. 14.00. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

4.3.        Uz piedāvājuma iepakojuma jānorāda: piedāvājums iepirkumā „Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām”, ID Nr. LBS 2018/3, kā arī iesniedzēja nosaukums un adrese.

4.4.        Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.5.        Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā

5.  Iesniedzamie dokumenti (oriģināli un/vai apliecinātas kopijas)

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību 3.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un vērtētu piedāvājuma atbilstību šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1.        Pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr. 1), kas sagatavots un aizpildīts uz veidlapas un ko parakstījis pretendents, pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju. Ja iesniedzējs ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi personu apvienības dalībnieki.

5.2.        Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3), kas sagatavots un aizpildīts uz veidlapas atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai un kuru paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu dalībai konkursā.

5.3.        Apliecinājums, ka medicīniskā personāla kvalifikācija un medicīniskais aprīkojums  atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” noteiktajam;

5.4.        Apliecinājums, ka iesaistītām personām resursu apjoms un to specializācija atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.526 „Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” noteiktajam.

5.5.        Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā attiecas uz Pretendentu vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajiem kritērijiem, jāiesniedz Pretendentam vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).

5.6.        Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentāru apliecinājumu (piemēram, sadarbības līgumu) par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu (%).

6. Finanšu piedāvājums

6.1.        Piedāvājuma cena norādīta EUR (euro). Cenā jāiekļauj visas izmaksas un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN), atbilstoši Pielikumam Nr. 3;

6.2.        Finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi, ja tādi var rasties iepirkuma līguma izpildes laikā. Pretendents finanšu piedāvājumā norādīto stundas likmi par pakalpojumu sniegšanu norāda, ņemot vērā visus aspektus, kas saistīti ar darbinieku algu aprēķināšanu, t.sk. atvaļinājuma naudu un samaksu par darbu brīvdienās un svētku dienās. Pasūtītājs nodrošinās arī ierašanos objektā ārkārtas situācijā pēc izsaukuma.

6.3.        Saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādīto stundas likmi par NMP pakalpojumiem, Iepirkuma līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt NMP pakalpojumu apjomu līguma projektā noteiktajā kārtībā.

7. Samaksas nosacījumi

7.1.        Līguma apmaksa plānota divās daļās:

7.1.1.      30% apmērā no Līguma summas, neieskaitot neparedzētās izmaksas, 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Čempionāta uzsākšanas un rēķina saņemšanas dienas,

7.1.2.      70% apmērā no Līguma summas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas dienas, nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

8. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

8.1.        Iepirkumu komisija veic Pretendenta piedāvājuma atbilstības iepirkuma nolikuma izvērtēšanu un iesniegto dokumentu pārbaudi.

8.2.        Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, komisija pārbauda tā atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk. finanšu piedāvājuma noformējumam, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

8.3.        Konstatējot aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumā, komisija šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu, paziņojot tam komisijas lēmumu par iepirkuma rezultātiem.

8.4.        Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 42.pantu, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.4.1.      pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai tas tiek likvidēts;

8.4.2.      pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.

8.4.3.      Nosacījumi dalībai Iepirkumā attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).

8.5.       Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Iepirkuma noteikumos minētajām prasībām un kritērijiem.

8.6.        Gadījumā, ja vairāki Pretendenti būs iesnieguši piedāvājumus ar vienādu kopējo līgumcenu, kura atzīstama par zemāko, Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam Pretendentam, kurš piedāvājumu būs iesniedzis pirmais.

8.7.        Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai būs izslēdzams no dalības iepirkumā sakarā ar Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteikto apstākļu esamību, Iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

9. Iepirkuma Līguma noslēgšana

9.5.       Iepirkuma līgumu Pasūtītājs slēdz ar komisijas izvēlēto Pretendentu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šo noteikumu nosacījumiem. Līguma projekts pievienots iepirkuma dokumentācijai (Pielikums Nr.4).

9.6.       Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iesniegušo pretendentu.

9.7.       Līgums tiks slēgts atbilstoši šī iepirkuma uzvarējušā Pretendenta piedāvājumam, ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

9.8.       Pakalpojumu sniegšanas periodā katru dienu Pasūtītāja norādītā kontaktpersona paziņo NMP nodrošināšanas grafiku par nākamo Pasākuma dienu, vienlaicīgi parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā dienā sniegtajiem pakalpojumiem.

9.9.       Pasūtītājs patur tiesības veikt izmaiņas NMP grafikā, samazinot pakalpojumu sniegšanas stundu skaitu.

9.10.   Pasūtītājs veic samaksu atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu apjomam saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktiem.

 

 

Pielikums Nr. 1

Iepirkuma ID Nr. LBS 2018/3

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana U18 Eiropas čempionāta

basketbolā vīriešiem vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LBS 2018/3

 

Datums

Pilsēta

Dežūras laiks

Stundas kopā

Treniņš / Spēle

Resurss

No

Līdz

Ceturtdiena, 2018. gada 26. jūlijs

Liepāja

11:00

22:30

11,5

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Ventspils

11:00

22:30

11,5

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Piektdiena, 2018. gada 27. jūlijs

Liepāja

11:00

22:30

11,5

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Ventspils

11:00

22:30

11,5

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Sestdiena, 2018. gada 28. jūlijs

Liepāja

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Ventspils

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Liepāja

13:00

22:00

9,0

S

1 Ārsta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs-1+ OMT)

Ventspils

13:00

22:00

9,0

S

1 Ārsta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs-1+ OMT)

Svētdiena, 2018. gada 29. jūlijs

Liepāja

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Ventspils

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Liepāja

13:00

22:00

9,0

S

1 Ārsta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs-1+ OMT)

Ventspils

13:00

22:00

9,0

S

1 Ārsta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs-1+ OMT)

Pirmdiena, 2018. gada 30. jūlijs

Liepāja

11:00

22:30

11,5

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Ventspils

11:00

22:30

11,5

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Otrdiena, 2018. gada 31. jūlijs

Liepāja

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Ventspils

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Liepāja

13:00

22:00

9,0

S

1 Ārsta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs-1+ OMT)

Ventspils

13:00

22:00

9,0

S

1 Ārsta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs-1+ OMT)

Trešdiena, 2018. gada 1. augusts

Liepāja

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Ventspils

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Liepāja

13:00

22:00

9,0

S

1 Ārsta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs-1+ OMT)

Ventspils

13:00

22:00

9,0

S

1 Ārsta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs-1+ OMT)

Ceturtdiena, 2018. gada 2. augusts

Rīga

11:00

22:30

11,5

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Piektdiena, 2018. gada 3. augusts

Rīga

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Rīga

13:00

22:00

9,0

S

1 Ārsta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs-1+ OMT)

Sestdiena, 2018. gada 4. augusts

Rīga

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Rīga

13:00

22:00

9,0

S

1 Ārsta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs-1+ OMT)

Svētdiena, 2018. gada 5. augusts

Rīga

07:00

13:00

6,0

T

2 NMP ārsta palīgi bez OMT

Rīga

13:00

23:00

10,0

FS

1 Ārsta pastiprināta brigāde (ārsts-1 + ārsta palīgs - 2 + OMT)

 

Līguma noslēgšanas gadījumā pretendents apņemas uz sava rēķina (bezmaksas) laikā posmā no 26.07.2018. līdz 05.08.2018. aprīkot Liepājas Olimpiskā centra (Brīvības iela 39, Liepāja), Olimpiskā centra "Ventspils" Basketbola halles (Sporta iela 7/9, Ventspils), Elektrum Olimpiskā centra (Grostonas iela 6b, Rīga) un Arēna Rīga (Skanstes iela 21, Rīga) medpunktu, kur tiek nodrošināta ārsta pilnvērtīga darbavieta.

 

            


 

Pielikums Nr. 2

Iepirkuma ID Nr. LBS 2018/3

 

Pieteikums dalībai iepirkumā

„Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana U18 Eiropas čempionāta

basketbolā vīriešiem vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LBS 2018/3

             IESNIEDZA:

Pretendents

 

Reģistrācijas  Nr.

 

Juridiskā adrese

 

Faktiskā adrese

 

E-pasta adrese oficiālo paziņojumu saņemšanai šajā iepirkumā

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Līguma parakstītājpersona

 

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents piesakās piedalīties publiskajā iepirkumā “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana U18 Eiropas čempionāta

basketbolā vīriešiem vajadzībām” (LBS 2018/3) (turpmāk – Iepirkums) un apliecina:

 

  • ka apņemas ievērot visas iepirkuma Nolikuma prasības;
  • garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas sniegt šajā Līgumā noteiktos NMP pakalpojumus;
  • apliecina, ka tā darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija, kas atbilst LR tiesību aktu prasībām, Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanai;
  • ka nav tādu apstākļu, kas liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un izpildīt iepirkuma nolikumā pretendentiem un Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
  • Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas sniegt pakalpojumu „Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām” saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, ka apzinās un ir gatavs pildīt Tehniskajā specifikācijā minētās prasības;
  • ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmoga nospiedums.

 

 

Pielikums Nr. 3

Iepirkuma ID Nr. LBS 2018/3

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

Pretendenta nosaukums/ ____________________ piedāvā sniegt iepirkuma „Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām” (LBS 2018/3), Tehniskajā specifikācijā minētos darbus par sekojošām izmaksām:

P = Cena par NMP pakalpojumu, bez PVN (EUR/h);

S = Līguma apjoms bez PVN.

Formula: P*cilvēkstunda skaits = S

 

 

Piedāvātā cena par vienību

(bez PVN), Eur

Cilvēkstunda (maksimālais)

Kopēja

summa

(bez PVN), Eur

Cena par NMP pakalpojumu sniegšanu

P (euro)

557,5

 (P*557,5) (euro)

Summa bez PVN:

 

PVN:

 

Summa ar PVN:

 

 

Apliecinām, ka piemērotā likme (P) par NMP pakalpojumu par vienību (cilvēkstundu) tiks piemērota, ja Pasūtītājs paziņos par Līguma apjoma izmaiņām un nepieciešamību samazināt NMP darba grafiku atbilstoši Pasūtītāja norādēm.

 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmoga nospiedums.

 

 


Pielikums Nr.4

Iepirkuma ID Nr. LBS 2018/3

 

Līguma projekts

 

LĪGUMS PAR NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBAS

PAKALPOJUMU SNIEGŠANU Nr. ____________

 

 

Rī­gā, 2018.gada _______________________

 

 

Biedrība „Latvijas Basketbola savienība”, vienotais reģistrācijas Nr.40008025619, juridiskā adrese Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084, turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās ģenerālsekretārs Edgars Šneps, un

 

_______________________, vienotais reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese ___________________, turpmāk tekstā - IZPILDĪTĀJS, kuru uz ______pamata pārstāv ___________________ ___________________ no otras puses, turpmāk saukti arī kopā – Puses, atsevišķi – Puse,

 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”):

 

abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma „Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana U18 Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem vajadzībām” (LBS 2018/3) rezultātiem, noslēdz Līgumu par neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:

 

1.  LĪ­GU­MA PRIEKŠ­METS

1.1.       Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas nodrošināt Neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP) Pasūtītāja organizētajā U18 Eiropas čempionātā basketbolā vīriešiem, turpmāk tekstā – Pasākums, saskaņā ar Iepirkuma tehniskajām specifikācijām (Pielikums Nr.1) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2) un NMP grafiku (Pielikums Nr.3), savukārt, Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1.       Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji un ir spēkā līdz abu Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.

2.2.       Pakalpojumu sniegšanas periods ir no 2018. gada 26. jūlijam līdz 5. augustam (ieskaitot).

3. MAKSĀJUMI, TO IZDARĪŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

3.1.       Maksa par NMP pakalpojumiem, ko Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Līguma 1.1.punktā minētajiem pakalpojumiem, sastāda ______ EUR (___________ euro), bez pievienotās vērtības nodokļa, par viena NMP vienības vienu darba stundu.

3.2.       Kopējā atlīdzība par NMP pakalpojumiem nepārsniedz _____________ EUR (_____________), pievienotās vērtības nodoklis ___________, kopā ___________ (________________), saskaņā ar Pielikumu Nr.1.

3.3.       PASŪTĪTĀJS veic apmaksu sekojošā kārtībā:

3.3.1.      avansa maksājumu 30% apmērā no Līguma maksas 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Čempionāta uzsākšanas un rēķina saņemšanas dienas;

3.3.2.      gala norēķins 70% apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz kopējo darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kas sagatavots pamatojoties uz Līguma 4.5.punktā noteiktajiem parakstītajiem pieņemšanas – nodošanas aktiem, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

4.  PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

4.1.       Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Pasākumu norises sākuma Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam plānotā Pasākuma aprakstu.

4.2.       Pasūtītāja kontaktpersona katru pasākuma norises dienu paziņos (nosūtot paziņojumu e-pastā) Izpildītāja kontaktpersonai informāciju par nepieciešamo NMP darbinieku skaitu un darba grafiku nākamajā dienā.

4.3.       Pasūtītāja kontaktpersona sagatavo, paraksta un nodod parakstīšanai Izpildītāja pilnvarotajai personai pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā dienā sniegtajiem NMP pakalpojumiem.

4.4.       Pasūtītāja pilnvarotā persona, kura uzrauga šī Līguma izpildi un koordinē visus jautājumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tai skaitā ir pilnvarota parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus, ir Konstantīns Rubīns. konstantins.rubins@gmail.com,  tālr. +371 29240123.

5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

5.1.       Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas sniegt šajā Līgumā noteiktos NMP pakalpojumus. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka tā darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija, kas atbilst LR tiesību aktu prasībām, Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanai.

5.2.       Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi.

5.3.       Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.4.       Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.

5.5.       Sniegt pakalpojumus atbilstoši NMP grafikam, ņemot vērā Pasūtītāja kontaktpersonas noteiktos precizējumus NMP grafikā, kurus Pasūtītāja kontaktpersona par katru nākamo Pasākumu dienu iepriekšējā dienā nosūta Izpildītājam e-pastā.

5.6.       Parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus par sniegtajiem NMP pakalpojumiem atbilstoši NMP grafikam.

5.7.       Izpildītāja pilnvarotā persona, kura uzrauga šī Līguma izpildi un koordinē visus jautājumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tai skaitā ir pilnvarota parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus, ir ____________, tālr. ____________, e-pasts: ______________________.

 6.  LĪDZĒJU ATBILDĪBA

6.1.       Līdzēji ir atbildīgi viens pret otru par termiņu nokavējumiem, par Pakalpojumu izpildes kvalitāti un citiem Līguma un tā pielikumu nosacījumu pārkāpumiem, atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam apjomam.

6.2.       Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro Līguma 3.2.punktā noteiktos rēķinu apmaksas termiņus, Pasūtītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,2% apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes. Gadījumā, ja Izpildītājs ir aprēķinājis Pasūtītājam līgumsodu, tad saņemtie maksājumi no Pasūtītāja tiek ieskaitīti sekojošā kārtībā: I) līgumsoda samaksai; II) tekošo rēķinu apmaksai.

6.3.       Ja Izpildītāja saistību nepilnīgas izpildes dēļ, Pasūtītājam ir radušies zaudējumi, Izpildītājs tos atlīdzina, pamatojoties uz Pasūtītāja pamatotu pretenziju, kurai pievienoti pamatojošie dokumenti un/vai aprēķini.

6.4.       Līdzēji apliecina, ka slēdzot Līgumu, nepārkāpj jebkādu citu noslēgto līgumu vai vienošanās noteikumus.

6.5.       Ja Izpildītāja Līgumā minētie pakalpojumi nav sniegti kvalitatīvi, kā rezultātā Pasākumā ir notikušas nekārtības, Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Līguma 3.2.punktā minēto aktu par izpildītiem pakalpojumiem, rakstveidā norādot nekvalitatīvi sniegtos pakalpojumus, un Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs šādā gadījumā neveiks apmaksu par  nekvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem.

7.  LĪGUMA PIRMSTERMIŅA PĀRTRAUKŠANA

7.1.       Līgumu Līdzēji var izbeigt jebkurā laikā savstarpēji par to rakstveidā vienojoties.

7.2.       Pasūtītājs Līgumu var lauzt vienpusēji, ja Izpildītājs pārkāpj šī Līguma noteikumus, brīdinot par to Izpildītāju rakstveidā vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par saņemtajiem pakalpojumiem līdz Līguma laušanas dienai.

7.3.       Izpildītājs vienpusēji Līgumu var lauzt, brīdinot par to Pasūtītāju rakstveidā vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.2.punktā noteikto samaksas termiņu. Šajā gadījumā Izpildītājs pilnībā pārtrauc sniegt Līgumā noteiktos NMP pakalpojumus.

8. STRĪDU UN DOMSTARPĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1.       Līdzēji vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināti pārrunu ceļā starp Līdzējiem. Gadījumā, ja vienošanās starp Līdzējiem netiek panākta saprātīgā termiņā, tad strīds tiek nodots izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

9.1.       Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā (tajā skaitā ugunsgrēki, stihiskas dabas katastrofas, avārijas, jebkāda veida karadarbība, valsts vai pašvaldību institūciju aizliegumu akti un darbības, kā arī citi ārkārtēji apstākļi), kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem, kuri aizliedz vai būtiski ierobežo Līdzēju darbību un tieši ietekmē Līguma izpildi, Līdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju Līguma izpildi.

9.2.       Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas apstākļu iestāšanos, tas ir jāpamato ar oficiālu kompetento valsts institūciju apstiprinājumu rakstveidā, kā arī par to 5 (piecu) darba dienā jāpaziņo otram Līdzējam.

10.  KONFIDENCIALITĀTE

10.1.   Līdzēji apņemas visā šī Līguma darbības laikā un neierobežotu laiku pēc tā izbeigšanās ievērot konfidencialitāti attiecībā uz jebkādu informāciju, kas šī Līguma ietvaros ir sniegta otram Līdzējam. Līdzēji apņemas, bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas neizpaust jebkādu informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, kā arī nenodot trešajām personām dokumentus (vai to kopijas), kurus tam ir iesniedzis otrs Līdzējs, izņemot ciktāl šādas informācijas un/vai dokumentu sniegšana/nodošana trešajām personām nav nepieciešama sakarā ar šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem šāda informācija un dokumentācija ir jāiesniedz kompetentām valsts institūcijām, kā arī to ir nepieciešams sniegt trešajām personām Līdzēja saimnieciskās darbības nodrošināšanai (juristiem, auditoriem, revidentiem, grāmatvežiem u.tml.).

11.  PAZIŅOJUMI

11.1.   Līdzēji vienojas, ka jebkurus paziņojumus, saskaņojumus, prasījumus un/vai pretenzijas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, uzskatīs par juridiski saistošām, ja Līdzēji tās viens otram ir nosūtījuši uz elektroniskā pasta adresēm: Pasūtītājam lbs@lbs.lv, Izpildītājam _____________________. Vienlaikus šādi paziņojumi ir nosūtāmi arī uz šajā Līgumā norādītajām Līdzēju juridiskajām adresēm rakstiski latviešu valodā (oriģinālā, Līdzēju likumīgi pilnvaroto pārstāvju parakstīti) un, tie ir uzskatāmi par saņemtiem septītajā dienā pēc to nodošanas pasta nodaļā neatkarīgi no to faktiskās saņemšanas dienas. Ja paziņojums tiek nodots Līdzēja pilnvarotajam pārstāvim personīgi, uzskatāms, ka tas ir piegādāts attiecīgajam Līdzējam, kad attiecīgais paziņojums ir izsniegts šim Līdzējam (pilnvarotajam pārstāvim) pret parakstu.

11.2.   Līdzēji apņemas paziņot viens otram par šajā Līgumā norādīto adrešu, elektroniskā pasta adrešu un citu rekvizītu maiņu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgu izmaiņu spēkā stāšanās.

12. LĪGUMA NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1.   Līgums ietver visas Izpildītāja un Pasūtītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp Līdzējiem.

12.2.   Gadījumos, kad Līgumā kādas attiecības vai jautājumi netiek regulēti vai ir strīds, Līdzēji vadās pēc LR normatīvajos aktos noteiktās kārtības.

12.3.   Ja viens vai vairāki šī Līguma noteikumi vai nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā neietekmēs un neierobežos pārējo šī Līguma noteikumu un nosacījumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību ar noteikumu, ka tādā gadījumā abi Līdzēji apņemas pielikt visas savas pūles, lai panāktu spēku zaudējušo noteikumu un nosacījumu nomaiņu ar jauniem iespējami līdzvērtīgiem, juridiski spēkā esošiem noteikumiem tā, lai arvien paliktu spēkā ar šo Līgumu nodibinātās tiesības pēc iespējas plašākā apmērā.

12.4.   Nodaļu nosaukumi Līgumā iekļauti tikai uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami Līguma teksta vai jēgas skaidrošanai.

12.5.   Līgums ir saistošs abiem Līdzējiem, kā arī Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem. Līdzēji nevar savas no Līguma izrietošās saistības pilnā apjomā vai daļēji nodot trešajām personām bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas.

12.6.    Visi Līguma pielikumi, papildinājumi, grozījumi, domstarpību protokoli stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

12.7.    Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos oriģināleksemplāros, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12.8.    Līdzēji apliecina, ka viņiem ir saprotams šī Līguma saturs, nozīme un juridiskās sekas. Līgums ir sastādīts, pamatojoties uz Līdzēju pilnīgu izpratni par darījumu un ir labprātīgas gribas izteikums un īstums, ko Līdzēji labprātīgi, bez maldības, viltus vai spaidiem apliecina ar saviem parakstiem.

 

Pielikumā:

Tehniskā specifikācija uz XX (XXX) lapām.

 Finanšu piedāvājums uz XX (XXX) lapām.

 

13. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

 

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

                       

Biedrība „Latvijas Basketbola savienība”

Reģ.nr. 40008025619

Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084

Banka: AS „Swedbank”

Konta nr.: LV16HABA0551005328715

 

Ģenerālsekretārs

 

________________/ E.Šneps/                       

                       

 

 

Pielikums Nr.1

Pie Līguma Nr._________________

 

 

 

NMP plānojums

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                                            _______________________________

                                                                                                           

 

Dokumenti:

Komentāri (0)

Vēl nav komentāru, esi pirmais, kas komentē!

Seko mums!