Logo

LBS noteiktā kārtība basketbola sacensībās ārtelpās

LBS noteiktā kārtība basketbola sacensībās ārtelpās

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai biedrības “Latvijas Basketbola Savienība” organizētajās basketbola sacensībās ārtelpās

Biedrība “Latvijas Basketbola Savienība” (turpmāk – LBS) Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanai no 2021. gada 28. jūnija ārtelpās notiekošajās basketbola sacensībās nosaka šādu kārtību (turpmāk – Kārtība):

  1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek īstenoti LBS organizētās vai ar LBS oficiāli saskaņotās basketbola sacensībās ārtelpās.
  2. Kārtība ir saistoša visiem LBS organizēto vai ar LBS oficiāli saskaņoto basketbola sacensību dalībniekiem: klubiem, komandām, organizatoriem, spēlētājiem, treneriem, apkalpojošajam personālam, tiesnešiem, kā arī citām ar sacensībām saistītām personām.
  3. Kārtība tiek piemērota visās LBS organizēto vai ar LBS oficiāli saskaņoto basketbola sacensību norises vietās.
  4. Ja tiek konstatēta pretruna starp šo Kārtību, sacensību nolikumiem un/vai spēles noteikumiem, spēkā ir Kārtībā noteiktais regulējums.
  5. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta.
  6. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības.
  7. Organizācijas, kuras vēlas iegūt LBS saskaņojumu basketbola sacensību rīkošanai ārtelpās, iesniedz LBS sacensību nolikumu un apliecinājumu, ka, sacensības rīkojot, tiks ievēroti valsts un attiecīgās pašvaldības, aktuālie noteikumi sporta pasākumu norisei, tiks regulāri sekots līdzi to izmaiņām, kā arī tiks ievēroti šajā Kārtībā paredzētie noteikumi.
  8. Organizācijas, kuru pieteiktās basketbola komandas piedalās LBS organizētās vai ar LBS oficiāli saskaņotās basketbola sacensībās ārtelpās:

8.1.  ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu norisē;

8.2.  pirms katrām LBS organizētām vai ar LBS oficiāli saskaņotam basketbola sacensībām  ārtelpās kopā ar komandas pieteikumu, iesniedz rīkotājiem sacensību dalībnieku aizpildītus un parakstītus apliecinājumus (Pielikums Nr.1). Apliecinājumus aizpilda un paraksta arī spēļu laukuma un sekretariāta tiesneši (Pielikums Nr.2);

8.3.  ir atbildīgas par savu komandu dalībnieku (spēlētāju, treneru, apkalpojošā personāla) veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu;

8.4.  ir informētas un ievēro valsts un attiecīgās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek rīkotas LBS organizētās vai ar LBS oficiāli saskaņotās basketbola sacensības ārtelpās, aktuālos noteikumus sporta pasākumu norisei.

  1. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai basketbola sacensību norises laikā:

9.1.       saskaņā ar MK noteikumiem nr. 360 LBS organizēto vai ar LBS oficiāli saskaņoto basketbola sacensību ārtelpās rīkotājiem ir jānozīmē par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgo personu, kuras kompetencē ietilptu šīs Kārtības ievērošanas nodrošināšana basketbola sacensību norises laikā un vietā;

9.2.       rīkotāji nodrošina, ka sacensību zonā neatrodas dalībnieki ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums). Rīkotājiem ir pienākums dalībniekiem ar  elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju sacensību zonā, rekomendējot doties mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu.

9.3.       rīkotāji nosaka maksimālo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties norobežotajā sacensību zonā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 kv.m publiski pieejamās teritorijas platības;

9.4.       rīkotāji kontrolē dalībnieku skaitu, nepieciešamības gadījumā slēdzot ieeju sacensību zonā;

9.5.       pie ieejas sacensību norises vietā redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar informāciju par distances ievērošanu, maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu, kā arī citu informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360;

9.6.       rīkotāji veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu dalībnieku drūzmēšanos, izmantojot atsevišķas ieejas un izejas, kā arī novēršot jebkādus šķēršļus (informācijas stendi u.c.) dalībnieku plūsmas ceļā;

9.7.       norobežotajā sacensību zonā skatītāji netiek ielaisti;

9.8.       sacensību starplaikos regulāri jāatskaņo informatīvi aicinājumi dalībniekiem sacensību zonā un skatītājiem ārpus sacensību zonas ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus;

9. Kontrole un sankcijas:

9.1. Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona organizē un kontrolē Kārtībā atrunāto prasību izpildi, nepieciešamības gadījumā aizkavējot sākumu vai pārtraucot tās līdz pārkāpumu novēršanai;

9.2. pildot savus pienākumus, par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona sadarbojas ar LBS pārstāvjiem un pašvaldības, kuras teritorijā notiek sacensības, pārstāvjiem;

9.3. atbildīgā persona informē par sacensību laikā fiksētajiem Kārtības pārkāpumiem;

9.4. rīkotāju pieļautos Kārtības pārkāpumus izskata LBS valde.

 

Sods organizācijai par nepatiesas informācijas sniegšanu saistībā ar punktu 7. – līdz 500 EUR un aizliegums līdz 2021. gada beigām piedalīties LBS organizētās vai ar LBS oficiāli saskaņotās basketbola sacensībās ārtelpās.

Sods rīkotājiem par punktā 8.2., 9.2., 9.3., 9.4. un 9.7. minēto prasību nenodrošināšanu – līdz 1000 EUR un atteikums turpmāk saskaņot rīkotāja pieteiktās sacensība basketbolā ārtelpās.

Sods rīkotājiem par punktā 9.6. un 9.7. minēto prasību nenodrošināšanu – līdz 300 EUR.

 

Dokumenti:

Komentāri (0)

Vēl nav komentāru, esi pirmais, kas komentē!

Seko mums!